Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s.

09.08.2022, aktualizováno 19.08.2022
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Regulace
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Konzultační proces k návrhu Řádu provozovatele distribuční soustavy plynu

Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy plynu doručený společností EG.D, a.s. (Lidická 1873/36, 602 00 Brno IČ: 28085400), na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 19. srpna 2022 v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4), takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení energetického zákona (§ 97a odst. 7) platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte

Share icon