Návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

05.10.2022, aktualizováno 21.10.2022
 • Oddělení regulace cen v plynárenství
 • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen návrh vyhlášky).

Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno Návrh_PTP.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu vyhlášky je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení paragrafu, odstavce, písmena, resp. novelizačního bodu, k němuž je připomínka vznesena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 20. října 2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon