Návrh novely statistické vyhlášky

07.11.2023, aktualizováno 23.11.2023
 • Oddělení statistiky a sledování kvality
 • Regulace
 • Vykazování
 • Statistické výkazy
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) ERÚ zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů 
(statistická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Typ: pdf
Velikost: 203.48 KB
Aktualizováno:
Typ: xlsx
Velikost: 120.46 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 303.71 KB
Aktualizováno:
Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailové adresy adriana.vesela@eru.cz a jan.liska@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „Návrh_SV_2023“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu vyhlášky je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení paragrafu, odstavce, písmena, resp. novelizačního bodu, k němuž je připomínka vznesena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 22.11.2023.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon