Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora na rok 2017 a 2018

21.12.2017, aktualizováno 01.04.2022
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
 • Odbor POZE
 • Oddělení OZE
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

Návrh CR, kterým se mění CR ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění CR ERÚ č. 9/2016 , č. 11/2016 a č. 2/2017 pro rok 2017 a návrh CR, kterým se mění CR ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, pro rok 2018.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrhy cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017 a 2018.

 

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 5/2016 ve znění CR č. 9/2016, CR č. 11/2016 a CR č. 2/2017 (stanovení podpory na rok 2017):

Návrh CR, kterým se mění CR č. 5/2016 (PDF, 132 kB)

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 3/2017 (stanovení podpory na rok 2018):

Návrh CR, kterým se mění CR č. 3/2017 (PDF, 126 kB)

Pravidla konzultačního procesu

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ERÚ návrh CR, kterým se mění CR ERÚ č. 5/2016, kterým se  stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve  znění  CR ERÚ č. 9/2016 , č. 11/2016 a č. 2/2017 pro rok 2017 a návrh CR, kterým se mění CR ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, pro rok 2018.

Odůvodnění zkrácení veřejného konzultačního procesu: Vzhledem k hrozícímu časovému prodlení vydání notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise a nutnosti dodržení zákonných lhůt pro proces vydání cenových rozhodnutí, přistoupil ERÚ ke zkrácení veřejného konzultačního procesu na 5 pracovních dní. Zkrácený konzultační proces byl zvolen i s ohledem na skutečnost, že meziroční úprava výše podpory pro KVET pro rok 2017 a i pro rok 2018 byla již součástí návrhu cenových rozhodnutí pro příslušné roky, pro nevydání notifikačního rozhodnutí Evropské komise se však nakonec nestala součástí platných textů výše odkazovaných cenových rozhodnutí. Veřejný konzultační proces je veden v předstihu před pravděpodobným vydáním notifikačního rozhodnutí Evropské komise do konce měsíce prosince 2017 s tím, že v případě jeho nevydání ERÚ oznamuje, že takto veřejně konzultovaná změnová cenová rozhodnutí po skončení tohoto veřejného konzultačního procesu neschválí a nevydá.

Pravidla konzultačního procesu

 1. Termín pro podání připomínek je do 5 pracovních dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj.  do 19. prosince 12:00 hod.
 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz.
 3. V předmětu emailu je nutné uvést
  1. „NÁVRH ZMĚNY CR POZE pro rok 2017 – pro cenové rozhodnutí, které stanovuje podporu na rok 2017 změnou CR č. 5/2016"
  2. „NÁVRH ZMĚNY CR POZE pro rok 2018 – pro cenové rozhodnutí, které stanovuje podporu pro rok 2018 změnou CR č. 3/2017"
 4. Připomínky musí být zaslány ve formě:
  1. připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu cenového rozhodnutí, k němuž je vznesena,
  2. odůvodnění připomínky,
  3. návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí
 5. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce.
 6. ERÚ vyhodnotí připomínky, přičemž návrh cenového rozhodnutí může upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.
 7. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 1.
 8. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí:

Vypořádání VKP k návrhům CR č. 8/2017 a CR č. 9/2017

Sdílejte

Share icon