Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023

09.12.2022, aktualizováno 27.12.2022
 • Oddělení OZE
 • Cenové rozhodnutí
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") informovalo ERÚ dne 08.12.2022 o výsledcích procesu ověřování přiměřenosti poskytované podpory podle zákona o POZE ve vztahu k schválenému nařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie (dále jen „nařízení“).

Z dosud provedených sektorových šetření vyplynulo, že v sektoru výroben elektřiny využívajících energii důlního plynu uvedených do provozu v období od 01.01.2010 do 31.12.2010 a v sektoru výroben elektřiny využívajících energii větru uvedených do provozu v období od 01.01.2011 do 31.12.2011, bylo zjištěno riziko nadměrné podpory. Nařízení stanovilo přiměřenou podporu elektřiny, pokud vnitřní výnosové procento investic (IRR) za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 8,4 %. V obou sektorech byla hodnota IRR překročena. Dotčení držitelé licence, kteří provozují výrobny elektřiny ve jmenovaných sektorech, byli o této skutečnosti podle zákona o POZE (§ 31 odst. 7 a 8)  informováni dopisem ministerstva.

Na základě podkladů předaných ministerstvem zveřejnil ERÚ, podle zákona o POZE (§ 32), v konzultovaném materiálu návrhu změny cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2022 nové výše provozní podpory, které se týkají výhradně sektorů, ve kterých bylo identifikováno riziko nadměrné výše provozní podpory.

Veřejný konzultační proces je v souladu s energetickým zákonem (§ 17e odst. 5) zkrácen na 5 pracovních dnů.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu změny cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023.

Typ: pdf
Velikost: 100.7 KB
Aktualizováno:
Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu změny CR POZE 2023 - překompenzace je prostřednictvím e‑mailové adresy poze@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno uvedeno „Návrh změny CR POZE 2023 - překompenzace“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu změny CR POZE 2023 - překompenzace je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 16.12.2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad neobdržel v rámci veřejného konzultačního procesu žádné připomínky.

Sdílejte

Share icon