Návrh koncepce efektivního využívání sítí

26.06.2023, aktualizováno 11.10.2023
 • Odbor cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství
 • Tarifní struktura
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

Konzultované dokumenty se týkají účastníků trhu připojených do přenosové soustavy, distribučních soustav na hladinách VVN a VN a stávajících výrobců první kategorie připojených do distribučních soustav na hladině NN.

ERÚ zveřejňuje ke konzultaci

 • návrh Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech na napěťových hladinách VVN a VN
 • návrh úpravy cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, s vyznačením změn oproti platnému znění
 • návrh úpravy vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, s vyznačením změn oproti platnému znění

Pravidla definovaná v konzultovaných dokumentech se řídí Koncepcí propojení nového designu trhu v elektroenergetice s regulovanými cenami, kterou ERÚ představil již v závěru minulého roku.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu Koncepce efektivního využívání sítí (dále také Koncepce), dále k úpravám cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Ke konzultaci jsou předložené pouze zvýrazněné části úprav cenového rozhodnutí a úprav vyhlášky o Pravidlech trhu, nebo části související s úpravou Koncepce. Nejedná se standardní konzultační proces podle energetického zákona (§ 17e), který proběhne na podzim letošního roku. K ostatním částem konzultovaných dokumentů bude možné uplatnit připomínky v těchto standardních konzultačních procesech.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu koncepce je prostřednictvím e‑mailové adresy novy_trh_tarify@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – návrh Koncepce“.
 2. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu koncepce je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 4. Připomínky k úpravě cenového rozhodnutí a k úpravě vyhlášky o Pravidlech trhu lze uplatnit pouze ke zvýrazněné konzultované části, nebo k částem souvisejícím s úpravou Koncepce. Připomínkami k ostatním částem textu se nebude ERÚ zabývat.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • název konzultovaného dokumentu,
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 20.07.2023.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 1.03 MB

Sdílejte

Share icon