Na koho se nevztahuje povinnost registrace?

01.04.2022, aktualizováno 16.03.2022
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Licence
  • Zprostředkovatel

Podle  energetického zákona (§ 3 odst. 6) není zprostředkovatelem držitel licence (typicky obchodník) jednající za zákazníka při uzavírání smlouvy. Zprostředkovateli nebudou ani zaměstnanci držitele licence jednající za něj. Podle  energetického zákona (§ 3 odst. 8) zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích není jednorázové bezúplatné jednání zmocněnce jednajícího mimo rámec podnikání. Z hlediska uvedeného ustanovení tedy zprostředkovatelem nebude např. osoba sjednávající jednorázově smlouvu pro jinou osobu. Pokud ze strany zákazníka nedochází k platbě zprostředkovateli, neznamená to bez dalšího, že se nejedná o podnikatelskou činnost, neboť úplatnost této transakce může být zajištěna i ze strany držitele licence, v jehož prospěch je sjednána.

Z hlediska systematického je na místě výše uvedená ustanovení vykládat jakožto obdobu občanského zákoníku (§ 420 odst. 1), podle něhož je považován za podnikatele ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

ERÚ s ohledem na neexistenci správní praxe ve vztahu k uvedeným ustanovením zákona předpokládá možnost hraničních případů, kdy nebude na první pohled patrné, zda je namístě o registraci žádat či nikoliv. V případě relevantních pochybností lze adresátům doporučit, aby v případě pochybností požádali o konzultaci ve vztahu k svému případu a předešli případnému neoprávněnému podnikání.

Sdílejte

Share icon