Na jakou distribuční sazbu mám nárok, pokud dochází ke změně dodavatele elektřiny, změně zákazníka v odběrném místě, nebo změně kategorie zákazníka?

01.04.2022, aktualizováno 12.09.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Změna dodavatele
  • Nabídky
  • Sazba
  • Cenové rozhodnutí
  • Regulace

Pravidla pro přiznávání distribučních sazeb při změně dodavatele nebo zákazníka v odběrném místě připojeném do distribuční soustavy na hladině nízkého napětí se řídí platným cenovým rozhodnutím ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Případné změny musí probíhat zároveň v souladu s výkladovými stanovisky k problematice přiznávání distribučních sazeb D 35d, D 45d, D 56d a D 57d  a k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d.

V případě změny dodavatele, kdy nedochází k dalším změnám, má zákazník nárok na přiznání distribuční sazby, která byla přiznána do okamžiku této změny. Dochází-li ke změně dodavatele i distribuční sazby a zákazník neprokáže provozovateli distribuční soustavy splnění podmínek nové distribuční sazby daných platným cenovým rozhodnutím, bude mu až do prokázání splnění podmínek a změny distribuční sazby přiřazena distribuční sazba, která byla přiznána do okamžiku této změny dodavatele. To neplatí u změny dodavatele elektřiny spojené se změnou kategorie zákazníka, kde v případě neprokázání splnění podmínek nové distribuční sazby dojde k přiřazení distribuční sazby podle níže uvedené převodní tabulky z důvodu, že zákazníci kategorie C nemohou mít přiznánu distribuční sazbu pro zákazníky kategorie D a naopak. Takto přiřazená distribuční sazba se uplatní až do její změny po prokázání splnění podmínek jiné distribuční sazby daných cenovým rozhodnutím ERÚ.

Při přepisu odběrného místa na nového zákazníka je nutné rozlišovat, zda má zákazník nárok na distribuční sazby kategorie D nebo C. V případě, že nedochází ke změně kategorie odběratele a nedochází k dalším změnám v odběrném místě, má zákazník nárok na přiznání distribuční sazby, která byla přiznána do okamžiku této změny. Výjimkou je pouze distribuční sazba pro elektromobily D 27d nebo C 27d, kde je nutné prokázat vlastnictví nebo užívací právo k elektromobilu. Pokud však dochází ke změně zákazníka a zároveň také ke změně kategorie odběratele, případně jen ke změně kategorie odběratele, je pro přiznání jiné distribuční sazby, než která je uvedena v níže uvedené převodní tabulce, nutné prokázat splnění podmínek jiné distribuční sazby daných příslušným cenovým rozhodnutím. Do doby prokázání splnění podmínek pro přiznání nové distribuční sazby a provedení změny na straně provozovatele distribuční soustavy bude tomuto zákazníkovi přiznána distribuční sazba dle převodní tabulky, kterou uvádíme níže.

Kategorizace zákazníků (odběratelů) se řídí přílohou č. 7 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, kde je uvedeno následující:

odběratel kategorie C – odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D,

odběratel kategorie D – fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

Převodní tabulka při změně kategorie zákazníka a neprokázání splnění podmínek nové distribuční sazby

Stávající distribuční sazba

Nově přiznaná distribuční sazba

Podmínky alternativní distribuční sazby

D 01d

C 01d

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3 x 63 A, pak bude přiřazena sazba C 02d

D 02d

C 02d/C 03d *

 

D 25d

C 25d

 

D 26d

C 26d

 

D 27d

C 01d/C 02d/C 03d *

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínku cenového rozhodnutí ERÚ, zejména že nabíjecí zařízení je napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením a zároveň zákazník prokázal vlastnictví nebo užívací právo k elektromobilu, pak bude přiřazena sazba C 27d

D 35d

C 01d/C 02d/C 03d *

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 46d; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.

D 45d

C 01d/C 02d/C 03d *

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 46d; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.

D 56d

C 01d/C 02d/C 03d *

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 56d; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.

D 57d

C 01d/C 02d/C 03d *

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 56d v případě vytápění tepelným čerpadlem nebo sazba C 46d v případě vytápění jiným topným elektrickým spotřebičem; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.

D 61d

C 01d/C 02d/C 03d *

 

C 01d

D 01d

V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3 x 63 A, pak bude přiřazena sazba D 02d

C 02d

D 02d

 

C 03d

D 02d

 

C 25d

D 25d

 

C 26d

D 26d

 

C 27d

D 01d/D 02d **

V případě, že zákazník prokázal vlastnictví nebo užívací právo k elektromobilu, bude přiznána sazba D 27d

C 35d

D 57d

 

C 45d

D 57d

 

C 46d

D 57d

 

C 55d

D 57d

 

C 56d

D 57d

 

C 60d

nelze

 

C 62d

nelze

 

*

Provozovatel distribuční soustavy přiřadí, na základě odběru elektřiny původního zákazníka v posledním fakturačním období, z výše uvedených distribučních sazeb tu, která je pro zákazníka nejvýhodnější. V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny, nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3 x 63 A, pak je možné přiřadit pouze sazbu C 02d/C 03d.

**

Provozovatel distribuční soustavy přiřadí, na základě odběru elektřiny původního zákazníka v posledním fakturačním období, z výše uvedených distribučních sazeb tu, která je pro zákazníka nejvýhodnější. V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny, nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3 x 63 A, pak je možné přiřadit pouze sazbu D 02d.