Jakým způsobem můžu změnit distribuční sazbu?

01.04.2022, aktualizováno 31.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Cenové rozhodnutí
  • Regulace
  • Legislativa a správní činnost
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
  • Spotřebitel
  • Nabídky
  • Sazba
  • Smlouva

Proces změny distribuční sazby je sérií určitých úkonů, které jsou nezbytné k uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy (jen v případě, že má zákazník kromě smlouvy o připojení dvě oddělené smlouvy - na distribuci elektřiny a dodávku elektřiny).

V některých případech je nutné při změně distribuční sazby uzavřít i novou smlouvu o připojení mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy. Tyto případy jsou uvedeny ve vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (§ 4 odst. 1), a patří mezi ně například změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, nebo změna jednotarifní sazby na dvoutarifní sazbu. Zda je pro konkrétní případ změny distribuční sazby vyžadována změna smlouvy o připojení se může zákazník informovat i u svého provozovatele distribuční soustavy.

V častějším smluvním režimu jedné smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny žádá zákazník o změnu distribuční sazby u svého obchodníka s elektřinou. Celý proces změny závisí na předání zákazníkova požadavku na změnu distribuční sazby od obchodníka elektřiny provozovateli distribuční soustavy.

V méně obvyklém režimu dvou samostatných smluv - smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektřiny platí stejné podmínky jako v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s tím rozdílem, že žádost o změnu sazby podává zákazník provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Předpokladem pro kladné vyhovení žádosti o změnu distribuční sazby je podání žádosti se všemi náležitostmi prokazujícími splnění podmínek pro uplatnění sazby a existence smlouvy o připojení, jejíž obsah odpovídá technickým podmínkám odběrného místa zákazníka pro přiznání nové distribuční sazby. Podmínky uplatnění jednotlivých distribučních sazeb jsou předmětem každoročně vydávaného cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Platná cenová rozhodnutí jsou k dispozici zdePřed změnou distribuční sazby dokládá žadatel splnění podmínek pro uplatnění sazby takovými způsoby, které splnění podmínek nezpochybnitelně prokazují. Obvykle se jedná o revizní zprávy elektrického zařízení, výpočet tepelných ztrát objektu apod.

Na změnu distribuční sazby zatím neexistují žádné legislativně dané lhůty, nicméně obchodník s elektřinou by měl předat požadavek zákazníka na změnu distribuční sazby provozovateli distribuční soustavy bezodkladně tak, aby změna sazby proběhla ke spokojenosti zákazníka.

 

Sdílejte

Share icon