Mohu vyměnit technologickou část stávající výrobny elektřiny (fotovoltaické elektrárny) z důvodu její opravy nebo údržby?

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení správy licencí
  • Legislativa a správní činnost
  • Výkladové stanovisko
  • Regulace
  • Licence

Odpověď na tento dotaz naleznete ve výkladovém stanovisku Energetického regulačního úřadu č. 10/2018

Upozorňujeme, že tímto výkladovým stanoviskem není nijak dotčena povinnost stanovená v energetickém zákonu (§ 9 odst. 1), kdy držitel licence je povinen neprodleně oznámit ERÚ změny podmínek pro udělení licence podle § 5 a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.  Z výše uvedeného v tomto odstavci vyplývá, že dojde-li ke změně energetického zařízení, pro které je vydána licence, je držitel licence za podmínek v citovaném ustanovení uvedených povinen tuto změnu ohlásit ERÚ a v případě, že došlo ke změně údajů uvedených v licenci, pak rovněž požádat o změnu licence.

Toto vyjádření ERÚ má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu ( § 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Sdílejte

Share icon