Kdy je má výrobna uvedena do provozu?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
 • Odbor POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace
 • KVET

Podle vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů (§ 8) se výrobna elektřiny považuje za uvedenou do provozu, pokud jsou splněny všechny následující podmínky, přičemž za rozhodný okamžik je považováno splnění poslední z těchto podmínek:

 • rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nabylo právní moci,
 • příslušným provozovatelem bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě,
 • příslušným provozovatelem bylo instalováno měřící zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny.

Zároveň je třeba zdůraznit, že podle zákona o podporovaných zdrojích energie (ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 4) určuje datem uvedení výrobny elektřiny z OZE do provozu také okamžik ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny.

Podle vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů (§ 9) se výrobna tepla považuje za uvedenou do provozu, pokud jsou splněny všechny následující podmínky, přičemž za rozhodný okamžik je považováno splnění poslední z těchto podmínek:

 • nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie,
 • je instalováno měřidlo pro měření tepla v souladu s § 7 a
 • byla úspěšně ukončena registrace výrobny tepla v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu.

Pokud je výrobna tepla současně výrobnou elektřiny, která je připojená k elektrizační soustavě a využívá KVET, vztahují se na její uvedení do provozu také všechny podmínky, které jsou pro uvedení do provozu stanoveny v § 8.

Sdílejte

Share icon