Jaké zásadní změny předpokládá aktuálně připravovaná novela zákona POZE?

01.04.2022, aktualizováno 31.08.2022
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
 • Odbor POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace

Novela zákona POZE reaguje na předpokládané významné změny vyplývající z pravidel veřejné podpory, nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie a cílů vytyčených do roku 2030 Vnitrostátním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Plánovaná účinnost novely zákona je od 1. 1. 2022, proto doporučujeme sledovat legislativní proces. Pro možnost uplatnění podpor je však nezbytné, aby byla dokončena notifikační řízení, která zaručují soulad s pravidly poskytování veřejných podpor.

Novela zákona POZE předpokládá zavedení širokého spektra schémat provozních podpor, nicméně až nařízení vlády tyto podpory aktivuje a definuje detaily.

Cenovým rozhodnutím ERÚ bude stanovena

Provozní podpora na elektřinu

 • nové a modernizované výrobny elektřiny využívající OZE s instalovaným výkonem do 1 MW (nebo v případě energie větru do 6 MW, nebo složené z nejvýše 6 zdrojů elektřiny) – v režimu hodinového zeleného bonusu,
 • nové a modernizované výrobny elektřiny využívající důlní plyny a KVET s instalovaným výkonem do 1 MW – v režimu ročního zeleného bonusu.

Provozní podpora na teplo

 • nové výrobny tepla využívající biomasu, bioplyn a geotermální energii – v režimu ročního zeleného bonusu na teplo.

Udržovací podpora

 • pro zachování starších výroben (elektřiny či tepla) v provozu – v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu, nebo na teplo.

Provozní podpora na výrobu biometanu – v režimu ročního zeleného bonusu na biometan

Rozsah podmínek pro modernizaci výroben elektřiny bude stanoven prováděcím právním předpisem (v gesci MPO).

Pro nové a modernizované výrobny elektřiny z OZE, nové výrobny tepla a nové výrobny biometanu novela zákona POZE sjednocuje metodiku pro stanovení výše podpory na základě technicko-ekonomických parametrů a diskontní míry (obdoba metodiky podpory na elektřinu z OZE podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Veřejnými pobídkovými řízeními – aukcemi (gesce MPO) bude stanovena

Provozní podpora na elektřinu

 • nové a modernizované výrobny elektřiny využívající OZE s instalovaným výkonem od 1 MW (nebo v případě energie větru od 6 MW, nebo složené z více než 6 zdrojů elektřiny),
 • nové a modernizované výrobny elektřiny využívající důlní plyny a KVET s instalovaným výkonem od 1 MW.

Kumulace provozních podpor nebude pro nová schémata povolena, v případě investiční dotace dojde k zohlednění poskytnuté investiční dotace.

Další oblastí, kterou novela zákona POZE upravuje, je zavedení kontroly překompenzace (týká se zejména výroben elektřiny z OZE uvedených do provozu v letech 2006 až 2015).