Jak postupovat, chcete-li vyznačit doložku nabytí právní moci na licenci?

01.04.2022, aktualizováno 08.04.2022
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Licence

V tomto případě zašlete originál nebo úředně ověřenou kopii licence (na prostou kopii nelze vyznačovat nabytí právní moci) na oddělní správy licencí ERÚ v Ostravě. V případě, že jsme vám zaslali udělenou licenci do datové schránky, nemusíte nám ji přeposílat zpět.

V průvodním dopise nebo alespoň krátkou větou na samostatném papíru nás obeznamte s tím, že nám licenci zasíláte za účelem vyznačení doložky nabytí právní moci.

Jste-li fyzická osoba a přejete-li si zaslat licenci opatřenou touto doložkou na jinou adresu, než je vaše adresa podnikání, nezapomeňte nás o tom také obeznámit. V případě právnické osoby zasíláme korespondenci primárně do datové schránky; přejete-li si zaslat licenci s vyznačenou doložkou nabytí právní moci poštou na sídlo firmy, rovněž nás o této skutečnosti informujte.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Sdílejte

Share icon