Jak je stanovena požadovaná kvalita dodávek? Jak uplatním náhrady za její nedodržení?

01.04.2022, aktualizováno 26.05.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Kvalita
  • Legislativa a správní činnost
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.

Zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají možnost požádat o finanční náhradu příslušnou distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

Standardy kvality se rozumí především lhůty a postupy při řešení přerušení dodávek elektřiny, při vyřizování stížností zákazníků na poskytované služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Distribuční společnost, případně dodavatel elektrické energie, je povinen se předepsanými lhůtami a postupy řídit. Za porušení předepsaných standardů může zákazník požadovat náhradu ve výši stanovené vyhláškou.

Nejdůležitější podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu je odeslání žádosti o vyplacení náhrady příslušnému provozovateli distribuční soustavy nebo obchodníkovi s elektřinou. Nárok na náhradu za porušení standardu lze uplatňovat do 60 kalendářních dnů od porušení standardu. Vzor žádosti o náhradu naleznete níže.

Shrnutí standardů kvality elektřiny dle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice naleznete níže v příloze. Jsou zde uvedeny jednotlivé standardy přenosu nebo distribuce elektřiny a standardy dodávek, včetně lhůt pro splnění uvedených standardů a výše poskytovaných náhrad v případě nesplnění.

Poskytnutou náhradu za nedodržení standardů kvality však nelze chápat jako náhradu vzniklé škody či ušlého zisku. Vzniklou škodu či ušlý zisk může zákazník uplatňovat bez ohledu na náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality přímo u příslušného provozovatele soustavy. Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s poruchou vzniklou na zařízení distribuční soustavy. Zároveň však platí, že má zákazník povinnost udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá předpisům a technickým normám.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že ERÚ není věcně příslušný k podání závazného právního výkladu ustanovení energetického zákona, jejich předmětem úpravy je odpovědnost provozovatele distribuční soustavy za škody způsobené při provozování distribuční soustavy. Úřad rovněž není věcně příslušný k rozhodnutí sporu o povinnosti úhrady škody způsobené při provozování distribuční soustavy. O případné žalobě podané v této věci je k rozhodnutí příslušný pouze soud.

Ke stažení

Typ: doc
Velikost: 54.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon