Jak je řešeno plánované přerušení – oznámení, doba přerušení atd.?

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Legislativa a správní činnost
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
  • Spotřebitel
  • Porucha

Energetický zákon určuje, že provozovatel distribuční soustavy má právo podle § 25, odst. (3), písm. c), bodu 5 omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou, a to při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. Provozovatel soustavy pak musí podle odst. (5) uvedeného paragrafu oznámit započetí a skončení plánovaného omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně však 15 dnů předem. Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut.

V případě nedodržení oznámeného započetí a ukončení plánovaného přerušení distribuce elektřiny má zákazník nárok na náhradu za nedodržení standardu podle vyhlášky o kvalitě (§ 6). 

Další pravidla pro omezování odběratelů při plánovaných odstávkách u provozovatelů regionálních distribučních soustav lze nalézt v Pravidlech provozování distribučních soustav. Omezování odběratelů při plánovaných odstávkách je věnována kapitola 4.10.8, která uvádí, že dodávka elektřiny smí být v průběhu 7 kalendářních dní přerušena v součtu maximálně 20 hodin a to tak, aby v období duben až říjen trvalo jedno přerušení maximálně 12 hodin, v období listopad až březen maximálně 8 hodin.

Sdílejte

Share icon