ERÚ snižuje administrativní zátěž při schvalování podmínek a metodik souvisejících s evropskými kodexy sítě

25.10.2017, aktualizováno 25.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • Legislativa a správní činnost
  • Výkladové stanovisko

ERÚ zjednodušuje praxi při schvalování návrhů podmínek a metodik, které vyplývají z nařízení přijatých formou rámcových pokynů podle čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003. Dosavadní postup, jak ukazuje praxe, neúměrně zatěžuje úřad i předkladatele návrhů podle Nařízení CACM (Přidělování kapacit a řízení přetížení) a Nařízení FCA (Přidělování dlouhodobých kapacit). Přístup úřadu byl příliš formalistický a mohl způsobovat právní nejistotu předkladatelů návrhů. ERÚ přitom předpokládá, že v nadcházejících letech bude schvalovat víc než padesát takovýchto dokumentů.

Výkladové stanovisko ERÚ zavádí nová pravidla a postupy, které umožní zákonem aprobovaným způsobem vykonávat pravomoci úřadu jednodušeji a efektivněji, a to při náležitém zohlednění evropské legislativy a požadavků. ERÚ tak dostojí svým povinnostem a zároveň vyhoví požadavkům na rychlost a účelnost řádného výkonu státní správy. Díky znění výkladového stanoviska bude na národní úrovni zajištěn transparentní a předvídatelný postup regulátora při schvalování podmínek a metodik dle příslušných nařízení.

Zjednodušení schvalovací praxe nikterak nekrátí práva účastníků trhu. Ti budou mít i nadále možnost vyjádřit se ke schvalovaným dokumentům v rámci veřejných konzultačních procesů. ERÚ tímto krokem odstraňuje pouze nadměrnou administrativní zátěž. Úřad zároveň deklaruje, že opodstatněné připomínky dotčených subjektů uplatněné ve veřejném konzultačním procesu zohlední při jednání s ostatními regulačními orgány o koordinované dohodě.

Zmiňované výkladové stanovisko ERÚ použije i pro další nařízení přijatá formou rámcových pokynů podle čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, která budou předpokládat koordinovaný postup národních regulačních orgánů při schvalování podmínek a metodik.

Obsah

Sdílejte

Share icon