Energetický regulační úřad vydal tři cenová rozhodnutí pro oblast podporovaných zdrojů energie, záruk původu a teplárenství

05.10.2022, aktualizováno 05.10.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie, kterým každoročně stanoví výši vyplácené podpory. Vzhledem k rostoucím tržním cenám elektřiny podpora, kterou výrobci dostanou a která bude v roce 2023 nově vyplácena pouze ze státního rozpočtu, výrazně klesne. ERÚ zároveň vydal také cenová rozhodnutí pro teplárenství a pro povinně vykupující a ceny spojené se zárukami původu.

Cenové rozhodnutí č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, přináší výrazný pokles podpor formou zeleného bonusu napříč všemi podporovanými zdroji.

„Historicky jde o první cenové rozhodnutí ERÚ pro podporované zdroje, kde většina zelených bonusů takto výrazně klesla. Kvůli vysokým cenám na trzích jejich provozovatelé získávají prodejem elektřiny tak vysoké prostředky, že na výdajích může výrazně ušetřit státní rozpočet. Z letošních plánovaných 46 miliard korun by objem státem vyplácených podpor, které mají prozatím notifikaci, měl v příštím roce klesnout o více než polovinu,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Ačkoliv se někteří výrobci elektřiny brání, že jim ERÚ odebral právo na podporu, není tomu tak. Cenové rozhodnutí platné pro rok 2023 pouze reflektuje současný stav na trhu, kdy ceny elektřiny samotné zajišťují návratnost většiny investic i bez jakékoliv další podpory.

Cenové rozhodnutí zahrnuje podporu pro veškerá dosud schválená schémata, tj. ta, která v případě potřeby ověření slučitelnosti s jednotným evropským trhem prošla tzv. notifikací Evropské komise. K notifikaci dosud nedošlo u nových či modernizovaných výroben tepla s výkonem přesahujícím 20 MWt, kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů a výroben biometanu. Jestliže bude do konce tohoto či v průběhu následujícího roku schválena tzv. transformační podpora pro teplárenství, vzrostou očekávané výdaje státu o dalších cca 17 miliard korun.

Ke snížení objemu prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu přispělo i ukončení podpor výrobnám, kterým skončila garantovaná patnáctiletá doba podpory. To se týká především fotovoltaických elektráren či výroben skládkových, kalových a důlních plynů, které byly uvedeny do provozu v roce 2007.

Cenovém rozhodnutí č. 10/2022, k cenám tepelné energie, došlo především k upřesnění pravidel, která ERÚ zavedl v nové koncepci teplárenství již na počátku tohoto roku. Příkladem je přesnější vymezení kalkulace dvojsložkových cen tepla, zejména u těch odběratelů, kteří centrální vytápění používají pouze jako záložní tepelný zdroj. Přesnější je také vymezení přiměřeného zisku nebo oprávněných nákladů.

Cenové rozhodnutí č. 9/2022, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, nově obsahuje tzv. tržní ceny záruk původu. Ty musí uhradit výrobce energie, který požádá o vydání záruk původu a je příjemcem veřejné podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie. Výtěžek z těchto plateb bude sloužit pro financování podpor vyplácených podporovaným zdrojům energie.

Typ: pdf
Velikost: 178.44 KB

Sdílejte

Share icon