Co jsou to formy podpory elektřiny a jakou si mám zvolit?

01.04.2022, aktualizováno 02.05.2024
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Právní předpisy ČR
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Formy podpory elektřiny definuje zákon o podporovaných zdrojích energie, jedná se o podporu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu v ročním nebo hodinovém režimu. Formy podpory nelze kombinovat.

Podpora elektřiny je v případě podpory pro elektřinu vyrobenou v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využitím druhotných zdrojů poskytována pouze formou zeleného bonusu v ročním režimu. Omezení volby formy a režimu podpory pro podporované zdroje energie je zákonem o podporovaných zdrojích energie vymezeno v § 8 a § 9.

Výrobce elektřiny z OZE může, umožňuje-li to zákon, změnit formu podpory nebo režim podpory zeleného bonusu jednou ročně postupem podle registrační vyhlášky

Hodinový zelený bonus na elektřinu

Výše hodinového zeleného bonusu je různá pro každou hodinu v roce a její hodnota je vypočtena na základě vzorce z přílohy č. 22 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu je dostupná na webových stránkách OTE (www.ote-cr.cz).

Roční zelený bonus na elektřinu

Výše ročního zeleného bonusu je pro každý druh podporovaného zdroje energie každoročně upravována a zveřejněna v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ.

Podrobnosti k meziroční úpravě ročního zeleného bonusu na elektřinu z OZE, DEZ a KVET a dále podrobnosti ke stanovení průměrné předpokládané ceny odchylek, vstupujících do výpočtu výše hodinového zeleného bonusu, uvádí Metodika ERÚ pro meziroční úpravu výše zelených bonusů na elektřinu.

Obsah

Sdílejte

Share icon