Co dělat v případě změny odpovědného zástupce pro licenci?

01.04.2022, aktualizováno 22.02.2023
 • Sekce správních řízení
 • Oddělení správy licencí
 • Licence
 • Regulace

Přestane-li v průběhu výkonu licencované činnosti odpovědný zástupce svou funkci vykonávat nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 dnů navrhnout nového odpovědného zástupce. Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti držitel licence.

Upozorňujeme, že odpovědným zástupcem právnické osoby nesmí být člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu právnické osoby, pro niž má vykonávat funkci odpovědného zástupce!

Více energetický zákon (§ 6).

Orientační seznam dokladů

 • formulář C1 - Žádost o změnu licence fyzických osob, C2 osob právnických;
 • formulář B - Ustanovení odpovědného zástupce;
 • formulář Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen);
 • výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, v případě českého státního příslušníka postačí formulář Údaje pro výpis z Rejstříku trestů;
 • dále pak u některých licencí dle druhu licence:

Licence na výrobu elektřiny

 • odborná způsobilost odpovědného zástupce: vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou), praxe v oboru (VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let).

V případě instalovaného výkonu do 1 MW včetně postačí vyučení v oboru a praxe min. 3 roky nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. POZOR! VÝJIMKA: Při výrobě elektřiny z OZE při instalovaném výkonu energetického zařízení do 50 kW včetně neustanovují fyzické osoby odpovědného zástupce, tudíž nedokládají ani jeho odbornou způsobilost; právnické osoby jej ustanovují, ale jeho odbornou způsobilost také nedokládají.

Licence na distribuci elektřiny, rozvod tepelné energie nebo na výrobu tepelné energie

 • odborná způsobilost odpovědného zástupce: vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou), praxe v oboru (VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let). V případě samostatného distribučního zařízení elektřiny/rozvodného zařízení tepelné energie/výrobny tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačí vyučení v oboru a praxe min. 3 roky nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě

Licence na výrobu, distribuci nebo uskladňování plynu, licence na obchod s elektřinou a plynem

 • odborná způsobilost odpovědného zástupce: vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou), praxe v oboru (VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let).

Upozorňujeme, že při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon činnosti odpovědného zástupce, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. (O uznání odborné kvalifikace po výkon licencované činnosti více zde.)

Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.59 KB

Přehled poplatků za udělení, změnu a zrušení licence, uznání odborné kvalifikace, duplikáty licencí, stejnopisy licencí a pořizování kopií.

Formuláře a další informace