Co dělat v případě přeměny společnosti, chce-li právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby?

01.04.2022, aktualizováno 06.03.2024
  • Sekce správních řízení
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Licence

Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti ERÚ a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti. Vydáním rozhodnutí o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.

Upozorňujeme, že přeměnou právnické osoby se rozumí také změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V takovém případě nelze postupovat dle § 10 odst. 11 energetického zákona. Účinností přeměny pak dochází k zániku licence!

Orientační seznam dokladů pro udělení licence novému právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením naleznete zde pod nadpisem „Seznam dokumentů" (v obsahu vpravo) – zvolte seznam dle druhu licencované činnosti, která má být vykonávána. Není vždy nutné dokládat všechny dokumenty - ty, které jsou obsaženy v původním spise, mohou být zkopírovány do spisu nového. Obecně platí, že formuláře kopírovat nelze, avšak dokumenty o vzdělání či praxi odpovědného zástupce (zůstává-li stejný), vyjádření stavebního úřadu, revizní zprávy apod. kopírovat lze, jsou-li stále platné a byly-li správně dodány (zejména, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie). Nezapomínejte prosím uvádět telefonické a e-mailové kontakty na vyřizující osoby pro usnadnění komunikace při nutnosti doplnění Vaší žádosti. Podrobnosti k dokladům přikládaným k žádostem o udělení licence naleznete v metodickém návodu níže.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.59 KB

Formuláře a další informace

Obsah

Sdílejte

Share icon