Aktuality k zajištění bezpečnostního standardu dodávky

21.08.2023, aktualizováno 22.08.2023
 • Oddělení statistiky a sledování kvality
 • Statistické výkazy
 • Bezpečnostní standard dodávek

Zajištění podle nově platné legislativy

V novele vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 03.02.2023 je uvedeno:

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění BSD na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu BSD stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Zajištění BSD prokazuje:

 • u plynu uskladněného v zásobnících plynu na území ČR kopií smlouvy s provozovatelem zásobníku plynu o uskladněném množství plynu v elektronické podobě,
 • u plynu uskladněného v zásobnících plynu mimo území ČR kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu v elektronické podobě a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do ČR,
 • u diverzifikovaných zdrojů plynu kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele v elektronické podobě, pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod v ČR; pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod nebo jiné místo mimo ČR nebo hraniční bod, tak písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzením prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do ČR,
 • u výroby plynu, který je vytěžitelný, kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu v elektronické podobě; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3,
 • písemným potvrzením dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit,
 • písemným potvrzením o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k vyhlášce.

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu doklady podle odstavce 4 písm. a) až d) a písemné potvrzení podle odstavce 4 písm. e) a f) obsahující způsob zajištění BSD na období, kdy koeficient M vybraný operátorem trhu podle přílohy č. 3 k vyhlášce není nulový, do 31. srpna daného roku, a to v elektronické podobě. V případě, že se smlouvy nebudou vztahovat k celému období od 1. října do 31. března, kdy koeficient M není nulový, nebo dojde ke změně způsobu zajištění BSD v průběhu období, kdy koeficient M není nulový, je obchodník s plynem povinen zaslat Energetickému regulačnímu úřadu kopii smlouvy nebo jiný písemný doklad do 10. dne kalendářního měsíce, na který musí být bezpečnostní standard dodávky plynu zajištěn.

Pokud je obchodník s plynem veden u provozovatele distribuční soustavy jako zákazník s odběrným předávacím místem a nemá možnost přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet BSD, tak v případech, že takové odběrné místo

 • nespadá do kategorie chráněných zákazníků, se nezajišťuje bezpečnostní standard dodávky plynu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
 • spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Tyto skutečnosti obchodník s plynem oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 31. srpna daného roku.

Doplňující informace

Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet BSD.

V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie.

Pokud společnost bude zajišťovat BSD od 01.10.2023, pak zasílá vyplněný formulář nejpozději do 15.10.2023.

Doklad o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu na území ČR stačí poskytnout k 01.10.2023. Obchodník s plynem, který prokazuje zajištění BSD podle odstavce 4 písm. b), si zajistí od provozovatele zásobníku plynu mimo území ČR údaje o aktuálním denním množství uskladněného plynu za předcházející měsíc a poskytne je Energetickému regulačnímu úřadu podle přílohy č. 9 k vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.

V případě diverzifikovaného zdroje plynu musí být smlouva uzavřena na minimální množství plynu potřebného k zajištění BSD.

Pro zajištění BSD je možné využít stávající nákupní kontrakty/smlouvy. Do zajištění BSD lze použít i burzovní (futures) kontrakty. Za ty ručí samotná burza, která příslušné obchody i finančně kryje a vypořádává. Musí se jednat o burzu, která obchoduje s minimálně měsíčními produkty s fyzickým dodáním na VOB ČR.

Zajištění bezpečnostního standardu musí být kryto s minimálně měsíčními produkty.

V případě dodávky plynu přes hraniční předávací stanici je nutné doložit doklad o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzení prokazující zajištění pevné přepravní kapacity do ČR.

Rozsah BSD se stanovuje v souladu s platnou legislativou k 1. dni kalendářního měsíce, a to pro portfolio zákazníků platné k tomuto dni. Zajištění BSD s podmínkou minimálně 30 % v zásobníku plynu se vztahuje k celkovému zajištění BSD na dané období. Množství plynu, které chybí k zajištění BSD, lze poptat u provozovatel zásobníku plynu nebo u jiného obchodníka s plynem, který tuto službu nabízí.

Zajištění minimálně 30 % uskladněním plynu se vždy počítá ze 100 % zajištění BSD pro případy a) Rmax.den a b) R30 dnů každý zvlášť. Výsledné zajištění BSD není součtem, ale posuzuje se za jednotlivé varianty. BSD ve variantě a) znamená denní kapacitu, kterou musí mít obchodník minimálně z 30 % zajištěnou u provozovatele zásobníku plynu. Vzhledem k tomu, že BSD ve variantě b) je vždy vyšší než BSD ve variantě c) (BSD RN-1), celkové množství plynu, které musí být minimálně z 30 % uskladněno k 1. dni měsíce v zásobníku plynu, tedy vychází z BSD ve variantě b). U varianty a) by měl mít obchodník s plynem s plynem k dispozici 30 % v zásobníku plynu x 7 dnů. Např. zajištění BSD u varianty a) 1000 MWh představuje 300 MWh u zásobníku plynu x 7 dnů. U varianty b) 30 000 MWh představuje 9 000 MWh na zásobníku plynu k 1. dni v měsíci na dobu 30 dnů.

Pokud má obchodník s plynem zajištění BSD prostřednictvím jiného účastníka trhu s plynem podle písm. f), a to včetně zásobníku plynu (bez ohledu na podíl %), pak ve výkaze uvede včetně 30 % v ZP. Uvedená hodnota 30 % je stanovena jako minimální, avšak může dosahovat až 100 %. I v tomto případě se uvede včetně 30 % v ZP. V případě, že není dosaženo v jedné smlouvě 30 %, pak je důležité, aby toto bylo uvedeno v poznámce u přílohy č. 5 (výkaz). Výsledné zajištění BSD ale musí v celkovém součtu všech smluv splňovat podmínku minimálně 30 % v zásobníku plynu.

Dlouhodobé kontrakty, kde ve smlouvě je jen roční množství, a ne množství pro konkrétní měsíce, lze pro účely BSD prokázat potvrzením od dodavatele plynu, že požadované měsíční a denní množství plynu bude pro dané období k dispozici.

Na vykazování slouží pouze specializovaný software Form Filler 4, který je volně přístupný ke stažení na webových stránkách společnosti Software602 a.s.. Bohužel jiné způsoby nejsou možné.

Na dokumenty k zajištění BSD není potřeba žádné notářské ověření.

Obchodník s plynem, který nedodává plyn chráněným zákazníkům, na nadcházející zimní období poskytuje tuto informaci písemnou formou ERÚ vždy do 31. srpna daného roku.

Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění BSD podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal potvrzení o zajištění BSD.

Jedinou největší plynárenskou infrastrukturu v ČR pro BSD RN-1 určuje podle vyhlášky provozovatel přepravní soustavy, a to ve shodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době je největší plynárenskou infrastrukturou v ČR vstupní bod Lanžhot. V minulých letech provedená virtualizace propojovacích bodů neměla vliv na technický provoz vstupních bodů plynárenských infrastruktur pro dodávky plynu pro ČR.

Upozornění na charakter tohoto dokumentu

Tento dokument ERÚ, který není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, byl zpracován návodně pro účastníky trhu s plynem, zejména pro držitele licence na obchod, aby nedocházelo k interpretačním nejasnostem a s cílem usnadnit jim plnění zákonných povinností.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 208.53 KB