ACER,CEER a ERRA

06.09.2021, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení mezinárodní spolupráce
  • Mezinárodní spolupráce

ACER

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) byla zřízena v březnu 2011 právními předpisy o třetím energetickém balíčku jako nezávislý orgán na podporu integrace a dokončení evropského vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Právní rámec pro ACER určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/942. ERÚ se stal součástí agentury v roce 2011. Centrála ACER se nachází ve slovinské Lublani.

Cílem ACER je podporovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci mezi energetickými regulačními orgány na úrovni EU a usilovat o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu s elektřinou a zemním plynem. Agentura ACER hraje hlavní úlohu v rozvoji evropských energetických sítí a podílí se na vypracování pravidel trhu s cílem posílit hospodářskou soutěž. Koordinuje regionální a meziregionální iniciativy, které napomáhají integraci trhu. Sleduje práci evropských provozovatelů přenosových a přepravních soustav (ENTSO) a zvláště pak v rámci celé EU plány rozvoje sítí. Dále dohlíží na fungování trhů s elektřinou a plynem, přičemž hlavní důraz je kladen na dohled nad velkoobchodními trhy (REMIT).

Energetický regulační úřad se aktivně podílí jak na činnosti Rady regulačních orgánů, tak na činnosti jednotlivých pracovních skupin Agentury. V rámci příslušných pracovních skupin se odborné útvary ERÚ podílí na jednáních týkajících se implementace kodexů sítě a rámcových pokynů v oblasti obchodu, v oblasti připojení k soustavě a v oblasti provozu soustavy. Plynárenské pracovní skupiny, na jejichž činnosti se pracovníci odboru regulace plynárenství podílí, se věnují činnostem, které směřují k implementaci relevantních ustanovení účinných nařízení do národních modelů trhu s plynem. Zároveň byla zahájena intenzivní diskuze o dalším směřování plynárenství, které by mělo odrážet požadavky jednak na udržitelnost využívání plynu, dále požadavky na přechod na nízkouhlíkové technologie a zohlednění rozvoje digitálních technologií.  Výsledkem sdílení informací je každoroční vytvoření Výroční monitorovací zprávy (Market Monitoring Report).

ACER je jednou z decentralizovaných agentur EU. Na rozdíl od orgánů EU jsou agentury zřizovány jako samostatné právní subjekty k provádění konkrétních technických a vědeckých úkolů, které pomáhají orgánům EU a členským státům provádět politiky a přijímat rozhodnutí.

Agentury EU rovněž podporují spolupráci mezi Evropskou unií a národními vládami sdílením technických a odborných znalostí. Podporováním spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány (ACV) ACER zajišťuje, aby integrace vnitrostátních trhů s energií a provádění právních předpisů v členských státech byly splněny v souladu s cíli energetické politiky EU a regulačními rámci. Členem agentury ACER může být pouze členský stát EU, tato agentura byla vytvořena Evropskou komisí, nikdo jiný, než členský stát EU nemůže být členem ACER.

CEER

Rada evropských energetických regulátorů (CEER) je dobrovolné neziskové společenství evropských energetických regulátorů. V březnu 2000 podepsalo deset národních energetických regulátorů „Memorandum o porozumění pro zřízení Rady evropských energetických regulačních orgánů". Dobrovolně založili CEER, aby usnadnili spolupráci v jejich společných zájmech na podporu vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Za účelem řešení rostoucího počtu problémů a zlepšení spolupráce na operativní úrovni se regulační orgány v roce 2003 rozhodly formálně etablovat jako neziskové sdružení podle belgického práva a zřídit malý sekretariát v Bruselu.

CEER je hlasem evropských vnitrostátních energetických regulačních orgánů na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. Prostřednictvím CEER národní regulační orgány spolupracují a vyměňují si best practices.

Členem organizace může být národní regulační orgán, který se nachází  pouze na evropském kontinentu.

Cíle a funkce

Obecným cílem CEER je usnadnit vytvoření jednotného, ​​konkurenceschopného, ​​účinného a udržitelného vnitřního trhu s plynem a elektřinou v Evropě. CEER funguje jako platforma pro spolupráci, výměnu informací a pomoc mezi evropskými národními energetickými regulačními orgány a je jejich prostředníkem na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. V otázkách EU CEER velmi úzce spolupracuje (a podporuje) Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), agenturu EU vytvořenou pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Priority:

  • Podpora osvědčených regulačních postupů
  • Prosazování zdravé a nezávislé regulace ve veřejném zájmu
  • Zákazníci a jejich ochrana jsou jádrem energetické politiky
  • Sdílení zkušeností a podpora vnitrostátních regulačních orgánů při jejich každodenní práci, např. prostřednictvím školení a workshopů
  • Podpora konkurenceschopného, bezpečného a environmentálně udržitelného vnitřního trhu

CEER také usiluje o sdílení osvědčených regulačních postupů po celém světě prostřednictvím svého členství v Mezinárodní konfederaci energetických regulačních orgánů (ICER), která sdružuje podobná uskupení z celého světa, včetně NARUC (Amerika), ERRA a MEDREG (region Středomoří). V kontextu ochrany spotřebitele obnovila Rada evropských energetických regulačních orgánů (CEER) a Evropská spotřebitelská organizace (BEUC) „Vizi pro spotřebitele energie" s horizontem do roku 2030.

V rámci spolupráce mezi ERÚ a CEER jde především o aktivní účast na zasedáních pracovních skupin (elektřina, plyn, spotřebitel, REMIT), kde jsou mimo jiné vypracovány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy. Na poli ochrany spotřebitele a maloobchodním  si CEER klade za cíl zpřístupnit nejpočetnějšímu segmentu spotřebitelů nezbytnou orientaci na liberalizovaném trhu, především pokud jde o ceny energií a kvalitu dodávek komodity.

ERRA

ERÚ se stal řádným členem Regionální asociace energetických regulačních orgánů (ERRA) v říjnu 2018. Jedná se o interinstitucionální neziskovou organizaci sjednocenou společným cílem jejích regulačních členů – z Evropy, Asie, Afriky, Středního východu, Severní a Jižní Ameriky – zlepšit regulaci energie. ERRA podporuje a usnadňuje výměnu údajů, informací a zkušeností mezi svými členy s cílem podpořit posílení a zlepšení regulačního rámce po celém světě a propagovat příležitosti pro budování kapacit prostřednictvím školení, webinářů, workshopů a networkingu prostřednictvím každoroční konference „Energy Investment and Regulation". ERRA hrála zásadní roli při urychlování energetické reformy a rozvoje trhu v Evropě a Eurasii a její příběh od založení do současnosti nabízí důležitá poučení o tom, jak podporovat pokrok směrem k soběstačnosti v regulaci energie. Webové stránky ERRA umožňují přístup ke všem důležitým informacím o Sdružení pro jeho členy: školení a podcasty, online databáze tarifů, příspěvky k řadě otázek a k analytickým dokumentům výborů a pracovní skupiny ERRA a prostřednictvím online knihovny k dalším užitečným zdrojům mezinárodních organizací zabývajících se energetikou po celém světě. Činnosti v oblasti budování kapacit ERRA jsou otevřené jak regulačním, tak neregulačním orgánům.

Členové pravidelně přispívají k programům budování vnitřních kapacit a připravují technické a srovnávací zprávy, které slouží jako klíčový mechanismus k šíření odborných znalostí a osvědčených postupů mezi členy. ERÚ se zapojuje do jednotlivých pracovních skupin podle projednávaných témat.

Sdílejte

Share icon