Soukromoprávní povaha sporu o uzavření smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů

07.01.2015, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, a § 17 odst. 5 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Lze souhlasit s navrhovatelem, pokud dovodil, že přestože se v hodnocení věci projevilo posouzení podmínek pro zvýhodněnou výkupní cenu a přestože zvýhodněná výkupní cena je výsledkem ingerence subvenční povahy, rozhodnutí Energetického regulačního úřadu spočívalo v řešení smluvních otázek ve vztazích založených na rovnosti mezi dvěma subjekty při dodávkách elektřiny. Energetický regulační úřad tedy rozhodoval o sporu soukromoprávního charakteru, in concreto o sporu z obchodního vztahu.

Z vyložených důvodů zvláštní senát rozhodl, že záporný kompetenční spor mezi Krajským soudem v Brně jako soudem ve správním soudnictví a Okresním soudem v Českých Budějovicích jako soudem v občanském soudním řízení o tom, kdo je příslušný rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu, je příslušný rozhodnout soud v občanském soudním řízení (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.).

 

(Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 20. března 2012, sp. zn. Konf 93/2011)

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon