Poskytnutí energetického zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence

07.01.2015, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k § 10 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Aby mohl žalovaný postupovat podle § 10 odst. 7 energetického zákona a uložit vlastníkovi energetického zařízení povinnost poskytnout (jinému) držiteli licence svá energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence, je třeba existence veřejného zájmu a naléhavé potřeby pro zajištění těchto činností a současně musí dojít ke zrušení licence nebo oznámení o zahájení řízení o zrušení licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 energetického zákona (tj. přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie). Jde o podmínky, které musí být splněny kumulativně, tudíž absence jedné z nich automaticky vylučuje možnost uložení povinnosti podle § 10 odst. 7 energetického zákona.

Pokud jde o podmínku zrušení licence, event. zahájení řízení o zrušení licence, je třeba ji shledat naplněnou i v případě, že byla licence změněna ve smyslu jejího zúžení, event. zahájeno řízení o změně licence v tomto smyslu. Takový závěr je zcela v souladu s § 9 odst. 4 energetického zákona, podle něhož v případě rozhodnutí o změně licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 energetického zákona, jehož důsledkem je zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu provozoven, pro něž byla licence udělena, nebo omezení rozsahu podnikání, se přiměřeně použijí ustanovení § 10 odst. 4 až 9 energetického zákona. Z uvedeného je tedy zřejmé, že § 10 odst. 7 energetického zákona lze aplikovat i v případě změny licence ve smyslu jejího zúžení.

 

(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. února 2013, sp. zn. 62A 5/2011)

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon